VANAF 1 JULI ZIJN WE WEER OPEN! iedereen weer hartelijk welkom!

Woensdag 15 april Online genezingsdienst met evangelist Saris

Vanavond om 19:30 houden we een online genezingsdienst met evangelist Patrick Saris uit Breda.

Een online genezingsdienst is dat mogelijk?

In Johannes 4 lezen we over het eerste genezingswonder wat Jezus ooit deed: de genezing van de zoon van de hoveling. Het interessante aan dit wonder was, dat degene waarvoor gebeden werd, niet fysiek aanwezig was! Een hoveling kwam naar Jezus en vroeg om gebed voor zijn zoon die thuis ziek op bed lag.
Johannes 4:46 Hij kwam dan weder te Kana in Galilea, waar Hij het water tot wijn gemaakt had. En er was te Kafarnaum een hoveling, wiens zoon ziek was. 47 Toen deze hoorde, dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was, ging hij tot Hem en verzocht Hem te komen en zijn zoon te genezen; want deze lag op sterven. 48 Jezus zeide dan tot hem: Indien gijlieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. 49 De hoveling zeide tot Hem: Heer, kom af, eer mijn kind sterft. 50 Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde het woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen. 51 En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden, dat zijn kind leefde. 52 Hij vroeg hun naar het uur, waarop de beterschap was ingetreden; zij zeiden tot hem: Gisteren op het zevende uur werd hij vrij van koorts. 53 De vader dan bemerkte, dat het dat uur was, waarop Jezus tot hem gezegd had: Uw zoon leeft, en hij werd zelf gelovig en zijn gehele huis.

Dit wonder maakt duidelijk dat degene die bidt, in dit geval Jezus, niet lichamelijk aanwezig hoeft te zijn om te genezen! De jongen werd genezen 'op afstand'. Jezus zei tot de vader in vers 50: Ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde het woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen. Onderweg hoorde hij dat zijn zoon precies op het uur dat er gebeden was 'beterschap was ingetreden'.

Hebreeen 13:8 zegt Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Op zelfde manier waarop Jezus toen wonderen deed kan en wil Hij dat nog steeds doen!

Online genezings dienst
Essential SSL